جلسه کمیته سلامت جلسه کمیته سلامت شهرستان به ریاست بیگدلی فرماندار خدابنده برگزار شد.

♦️در این جلسه فرماندار ضمن تقدیر و تشکر ازشبکه بهداشت و درمان و کادر بیمارستان به جهت عملکرد قابل قبول در شناسایی و کنترل بیماری کرونا ویروس با اشاره به اینکه اقدامات ما پیشگیرانه و در راستای کمک به قطع زنجیره انتقال است، بر لزوم ادامه حساسیت ها برای کنترل و جلوگیری از افزایش آمار انتقال تصاعدی این بیماری تاکید نمود.

♦️اصانلو شهردار قیدار اظهار  داشت که قبل از ارسال دستورالعمل های لازم از سوی مراجع ذیربط شهرداری قیدار با فعال نمودن ستاد بحران شهرداری رابطه تنگاتنگی با شبکه بهداشت شهرستان و بیمارستان داشته وبه اقدامات پیشگیرانه وپشتیبانی در جهت ارتقای سلامت اقدام نموده است.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

مورخ ۹۹/۱/۱۶

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها