نور پردازی های میدان معلم ساماندهی نور پردازی های میدان معلم توسط واحد زیباسازی شهرداری قیدار.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها