بازدید دکتر سرداری بازدید دکتر سرداری معاون رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سالن مدیریت بحران شهرداری قیدار در این بازدید اصانلو شهردار قیدار بیان داشت از دهم اسفند ماه سال ۹۸ همکاریهای لازم را با شبکه بهداشت و درمان شهرستان داشته ایم همچنین مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار اظهار داشت  شورای اسلامی شهر قیدار دفتر جلسات شورا و سالن بحران شهرداری را در اختیار شبکه بهداشت قرارداده ایم و بی وقفه تمام همکاریهای لازم را با این نهاد داشته ایم.

۹۹/۰۱/۱۳

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها