تبریک روز شهردار

دیدار صمیمی پرسنل شهرداری قیدار با اصانلو شهردار قیدار و تبریک روز شهردار

دراین دیدار، اصانلو شهردار قیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهردار شهید مهدی باکری با تشکر فراوان از زحمات تک تک همکاران، اظهار داشت: «هریک از همکاران در جایگاه خود یک شهردار هستید و ما باید به وظیفه ذاتی خود بدون توجه به حاشیه سازی برخی که دستشان از اقدامات غیر قانونی در شهرداری کوتاه شده است و به مقاصدشان نائل نگردیده اند، بی منت و بدون ادعا عمل نماییم.»گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها