تمدید تخفیف های عوارضی

با توجه به شیوع ویروس کرونا، شهرداری قیدار کلیه تخفیف های عوارضی خود را بر اساس مجوزشورای اسلامی شهر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399 تمدید کرد.گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها