جلسه ستاد پیشگیری از ویروس برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از ویروس کرونا در شهرداری قیدار

با حضور بیگدلی فرماندار شهرستان خدابنده

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها