رفع بلا کارکنان شرداری قیدار در اقدامی خیرخواهانه وبا هزینه شخصی، ضمن قربانی یک رأس گوسفند و اهدای آن به بهزیستی شهرستان با نیت رفع بلا، به شکرانه سلامتی مبلغ 13 میلیون ريال نیز به سبحان عزیز اهدا نمودند

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها