روز درختکاری برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
۱۵ اسفند، روز درختکاری

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها