صدقه دفع بلاست پرسنل شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر  قیدار در اقدامی خیرخواهانه و انسان دوستانه با هزینه شخصی اقدام به خرید یک رأس گوسفند قربانی جهت رفع بلای ( ویروس کرونا ) اقدام و تحویل مرکز نگهداری معلولین خدابنده گردید.

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها