ضد عفونی معابر پر تردد

در راستای حفظ سلامت شهروندان و با هدف پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، شهرداری قیدار اقدام به گندزدایی و ضد عفونی معابر پر تردد، اماکن عمومی، ادارات، ترمینال، بانک ها، ناوگان حمل و نقل عمومی (اتوبوس های بین شهری و تاکسی های درون شهری) نمود

این عملیات با استفاده از مواد استاندارد ضد عفونی و با ترکیب مورد تایید کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تهیه گردیده و فاقد هرگونه اثر زیانبار برای خودروها و سلامت افراد می باشد.


در راستای حفظ سلامت شهروندان و با هدف پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، شهرداری قیدار در سومین روز از عملیات ضد عفونی و سمپاشی اماکن شهر (سه شنبه 13اسفند 98) اقدام به گندزدایی و ضد عفونی معابر پر تردد، ادارات بهزیستی، شرکت گاز، مرکز معاینه فنی نمود.

این عملیات با استفاده از مواد استاندارد ضد عفونی و با ترکیب مورد تایید کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تهیه گردیده و فاقد هرگونه اثر زیانبار برای خودروها و سلامت افراد می باشد.


در راستای حفظ سلامت شهروندان و با هدف پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، شهرداری قیدار در سومین روز از عملیات ضد عفونی و سمپاشی اماکن شهر (سه شنبه 13اسفند 98) اقدام به گندزدایی و ضد عفونی معابر پر تردد، بانکها و برخی مراکز مراجعه عمومی نمود.


در راستای حفظ سلامت شهروندان و با هدف پیشگیری از انتشار ویروس کرونا، شهرداری قیدار در سومین روز از عملیات ضد عفونی و سمپاشی اماکن شهر (سه شنبه 13اسفند 98) اقدام به گندزدایی و ضد عفونی معابر پر تردد، ادارات ورزش و جوانان، ثبت اسناد و فرمانداری نمود.


در چهارمین روز از عملیات ضد عفونی و سمپاشی معابر ، ادارات،سرویس بهداشتی های عمومی ،ناوگانهای حمل و نقل و خودروهای شخصی  توسط شهرداری قیدار (چهار  شنبه 14اسفند 98)


تنظیف و شستشوی معابر و ورودی های شهر  توسط جاروی مکانیزه (جمعه ۱۶ اسفند 98) ششمین روز از عملیات ضد عفونی و سمپاشی معابر و اماکن شهر توسط شهرداری قیدار (جمعه ۱۶ اسفند 98)


شستشوی ورودی قیدار از سمت ابهر ( بلوار دانشگاه) توسط واحد‌های خدمات شهری و آتش نشانی شهرداری قیدار


شستشوی خیابان شهرداری توسط واحد‌های خدمات شهری و آتش نشانی شهرداری قیدارشستشوی خیابان امام(ره) توسط نیروهای آتشنشانی و خدمات شهری
مورخه؛۹۸/۱۲/۱۹
ساعت؛۲۲:۲۰گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها