کارگاه آموزشی کرونا  کارگاه آموزشی پیشگیری از انتشار ویروس کرونا با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده برای آموزش کارکنان شهرداری قیدار در محل سالن بحران شهرداری در مورخه 10 اسفند 98 برگزار شد.

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها