جلسه کارگروه خدمات سفر جلسه کارگروه خدمات سفر استان زنجان تشکیل شد
اصانلو شهردار قیدار ضمن برشمردن اقدامات به عمل آمده اظهار داشت با همکاری وهماهنگی ادارات و ارگانهای دخیل در شهر قیدار اقدامات لازم ومقتضی جهت ارتقائ خدمات سفر به عمل خواهد آمد.

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها