بازدید زمین های حاشیه  افتتاح نمایشگاه توانمندی های شهرستان خدابنده به کوشش آقای محرمعلی فیروزی و با حضور شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جمعی از فرهیختگان شهرستان

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها