بازدید زمین های حاشیه بازدید شهردار و کارشناسان محترم شهرداری از زمین های حاشیه شهر قیدار

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها