بازدید دانش آموزان مدرسه بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه سمای شهر قیدار از شهرداری و توضیحات شهردار محترم در خصوص بخشی از وظایف شهرداری

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها