دکتر حیدری کارشناس محترم حسابرسی حضور جناب آقای دکتر حیدری کارشناس محترم حسابرسی دفتر امور شهری استانداری در شهرداری قیدار و دیدار شهردار محترم قیدار
⁦⁩شانزدهم بهمن ماه نود و هشت

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها