بودجه سال۱۳۹۹  اصانلو شهردار قیدار،بودجه سال۱۳۹۹ را جهت سیر تشریفات اداری، تحویل شورای اسلامی شهر قیدار نمود.
 بهروز اصانلو در صحن شورا بیان داشت که بودجه در واقع تخمینی از درآمد و هزینه برای بازه زمانی مشخص یکساله ی آینده می باشد که بودجه سال ۹۹ نسبت به سالهای قبل، از جهت شکل ظاهری، تغییر یافته و در آن،  «درآمد» تحت عنوان «وظایف اقتصادی» در سه سرفصل «درآمد شهرداری، درآمد سرمایه ای، درآمد دارایی مالی» و «هزینه ها» نیز در سه سرفصل «هزینه جاری، هزینه تملک سرمایه ای (عمرانی - خرید اموال) و هزینه تملک مالی» درج گردیده است.
 بهروز اصانلو شهردار قیدار افزود: «این بودجه بندی در جهت شفاف سازی انجام گرفته که نتیجه آن تلاش در جهت درآمدهای کوششی است».

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها