عملیات برف روبی هم اکنون عملیات برف روبی و نمک پاشی در سطح شهر.

مورخه؛۹۸/۱۰/۲۴
 ساعت؛      ۰۵:۴۰

گالریقیدارخدابنده

دیدگاه ها و پیام ها