جانشین نام و نام خانوادگی: علی شاهسونی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گالریدیدگاه ها و پیام ها