نیروهای امداد

تصادف دو خودروی پراید با یک وانت پیکان نرسیده به روستای حصار ،بالاتر از جایگاه cng گاز وحضور نیروهای امدادونجات آتش نشانی شهرداری قیدار در صحنه تصادف


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها