عملیات جمع آوری معتادین

هم اکنون عملیات جمع آوری معتادین کارتن خواب و بازدید از محل های تجمع معتادین در سطح شهر با حضور اصانلو شهردار قیدار

مورخه:۹۸/۱۰/۱۰
ساعت؛۲۳:۳۰


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها