مراسم روز پرستار

حضور آقای اصانلو شهردار قیدار و آقای مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار در مراسم روز پرستار در محل بیمارستان امیر المومنین علیه السلام
چهارشنبه یازدهم دی ماه


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها