بازدید سر زده از پایانه مسافربری

بازدید سر زده بهروز اصانلو شهردار قیدار از وضعیت پایانه مسافربری شهرداری قیدار


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها