جلسه ۲۶۸ شورای اسلامی

در این جلسه که در تاریخ ۲۳٫۹٫۹۸ در محل دفتر شورای اسلامی شهر قیدار با حضور کلیه اعضای شورا،شهردار قیدار،جمعی از مسئولین واحد‌های شهرداری و تعدادی از مراجعین مردمی برگزار شد، مرادی رئیس شورای اسلامی شهر قیدار،دستور جلسه را رسیدگی به پرونده ها و نامه های وارده و بررسی ایجاد میادین در ورودی های شهر عنوان کرد و در ادامه ضمن اشاره به ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی تولید مسکن در استان زنجان افزود : «به دلیل اوقافی بودن زمینهای شهر قیدار، متاسفانه ثبت نام از متقاضیان قیداری در طرح ملی تولید مسکن انجام نگرفته که این امر موجب نارضایتی مشمولین این طرح گردیده است. از فرماندار محترم شهرستان تقاضای پیگیری مجدانه در این خصوص داریم و امیدواریم تدابیر لازم برای ثبت نام این عزیزان در طرح مزبور با تلاش مسئولین و پیگیری های اعضای شورای شهر و شهردار محترم اتخاذ گردد.»


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها