جلسه شورای اسلامی شهر قیدار

جلسه شورای اسلامی شهر قیدار در تاریخ 19/9/98 با محوریت بررسی پرونده های املاکی و رسیدگی به نامه های وارده و پاسخگویی به مراجعین مردمی، در محل دفتر شورای اسلامی شهر و با حضور کلیه اعضا برگزار گردید


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها