جلسه ستاد بازآفرینی شهری

در این جلسه «بهروز اصانلو» شهردار قیدار اظهار داشت: «در شهر قیدار 28 هکتار سکونتگاه غیر رسمی و نیز 22 هکتار بافت فرسوده مصوب شده وجود دارد که میزان بافت فرسوده موجود، بسیار بیشتر از آن چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد». اصانلو بیان داشت: «شهرداری قیدار صد در صد تعهدات خود را در ستاد بازآفرینی شهری عملیاتی نموده و به انجام رسانده است».

سپس شهردار قیدار ضمن انتقاد از عدم تخصیص اعتبارات مصوب، خواستار تخصیص اعتبارات مصوب ستاد بازآفرینی شهری شد.


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها