ملاقات مردمی شهردار

ملاقات مردمی شهردار قیدار با شهروندان و مراجعین محترم: یکشنبه 10/9/98


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها