لایحه درآمدهای پایدار شهرداری

 نامه اصانلو، شهردار قیدار و نماینده شهرداران استان زنجان درسازمان شهرداری ها به مجمع نمایندگان استان در خصوص «لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها»


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها