دویست و شصتمین جلسه شورا

دویست و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با دستور کار بررسی طرح تفرجگاه پنجه علی با حضور مشاورین طرح مزبور


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها