دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورا

دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر قیدار با دستورکار بررسی پرونده های املاکی و پاسخ به نامه های وارده و مراجعین محترم


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها