میلاد پر برکت خاتم النبیین

میلاد پر برکت خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفی (ص) و میلاد مسعود موسس مذهب شیعه جعفری، امام جعفر صادق (ع) بر همه شما مبارک باد


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها