مانور آمادگی  مدیریت بحران

اجرای مانور آمادگی اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان خدابنده


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها