گاز رسانی کارخانه آسفالت

عملیات گاز رسانی کارخانه آسفالت شهرداری قیدار و بازدید اصانلو شهردار قیدار از روند اجرای طرح: شنبه 98/8/18


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها