راهپیمایی سیزدهم آبان

تجلی حضور مردم همیشه در صحنه خطه دارالمومنین قیدار در راهپیمایی سیزدهم آبان ماه ۹۸


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها