بیمارستان 220 تختخوابی

بازدید جناب آقای دکتر بیگدلی نمایده محترم مردم شریف شهرستان خدابنده در مجلس به همراه اصانلو شهردار قیدار از روند احداث و پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستان 220 تختخوابی حضرت رسول اکرم : چهارشنبه هشتم آبان ماه 98


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها