خانه امید و درمانگاه تامین اجتماعی

حضور جناب آقای دکتر بیگدلی نماینده محترم مردم شریف شهرستان خدابنده در شهرداری قیدار و گفتگو و تبادل نظر با اصانلو شهردار قیدار در خصوص روند احداث «ساختمان خانه امید» و «درمانگاه تامین اجتماعی» : چهارشنبه هشتم آبان ماه 98


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها