پیاده رو سازی معابر

بازدید اصانلو شهردار قیدار از روند پیور زنی و پیاده رو سازی معابر شهر:سه شنبه ۹۸/۸/۷


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها