ساماندهی قبور در بهشت زهرا

بازدید اصانلو شهردار قیدار از روند ساخت و ساماندهی قبور در بهشت زهرای قیدار:سه شنبه۹۸/۸/۷


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها