جلسه شهردار قیدار با مسئولین سازمان بازنشستگی کشور

جلسه اصانلو شهردار قیدار با مسئولین سازمان بازنشستگی کشور در رابطه با پیگیری احداث ساختمان «خانه امید» با مشارکت شهرداری قیدار و سازمان بازنشستگی


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها