رایزنی شهردار قیدار با مسئولین شرکت توزیع نیروی برق

رایزنی شهردار قیدار با مسئولین شرکت توزیع نیروی برق
در دیداری که مابین شهردار قیدار با آقایان «پرویز تاره» مدیر توزیع برق شهرستان خدابنده و «میرزایی رئیس دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان» در روز دوشنبه 22 مهرماه در خصوص بدهی سال های گذشته شهرداری قیدار برگزار شد، اصانلو اظهار داشت: «در دوران تصدی اینجانب در شهرداری قیدار، مبلغی در حدود دو میلیارد ريال از بدهی سال های قبل شهرداری قیدار در حق امور برق شهرستان خدابنده پرداخت گردیده است و با مساعدت مدیریت محترم توزیع برق شهرستان، نسبت به پرداخت مابقی بدهی نیز اقدام خواهد شد».


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها