دیدار شهردار قیدار با رئیس اداره امور مالیاتی

دیدار شهردار قیدار با رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان خدابنده در خصوص بدهی شهرداری به امور مالیاتی
اصانلو شهردار قیدار روز یکشنبه 21 مهرماه در دیدار با بیگدلی رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان خدابنده اظهار داشت: «مبلغ پنج میلیارد و چهارصد میلیون ريال از بدهی شهرداری به امور مالیاتی از زمان تصدی اینجانب به عنوان شهردار قیدار پرداخت گردیده است». شهردار قیدار در ادامه افزود: «در رابطه با چک های وصول نشده شهرداری که در سال های گذشته تحویل امور مالیاتی شده است، شهرداری قیدار متعهد میگردد که اقدام لازم را در این خصوص انجام دهد».


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها