ملاقات مردمی شهردار قیدار

ملاقات مردمی شهردار قیدار با شهروندان محترم: یکشنبه 21مهرماه 98


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها