آسفالت ریزی خیابان غدیر

شروع عملیات آسفالت ریزی خیابان غدیر و بازدید اصانلو شهردار قیدار از روند اجرای آسفالت


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها