آسفالت ریزی انتهای خیابان شریعتی

آسفالت ریزی انتهای خیابان شریعتی: 28/6/98


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها