جلسه بررسی طرح جداسازی شبکه آبرسانی

جلسه بررسی طرح جداسازی شبکه آبرسانی فضای سبز شهرقیدار در سالن جلسات دفتر فنی استانداری با حضور مدیر کل دفتر فنی،کارشناسان دفتر فنی و اعضای کارگروه ، اصانلو شهردار قیدار،کارشناس فضای سبز و مشاور طرح روز دوشنبه28 مردادماه تشکیل گردید که پس از دفاعیات مشاور طرح ،مسئول فضای سبز و توضیحات شهردار شهر قیدار کلیات طرح تصویب گردید..شایان ذکر است که طرح مذکور در سالهای گذشته  مورد مطالعه و مردود شده بود، که طرح یاد شده از مورخه۹۷.۴.۱۱در دستور کار مطالعه از سوی اصانلو شهردار قیدار قرارگرفت و پس ازاتمام کار مطالعاتی وتاییدیه ناظر علمی طرح، جلسه بررسی برگزاروکلیات طرح به تصویب رسید که با پیشرفت این پروژه کیفیت فضای سبز بهبود خواهد یافت و بار مالی هنگفتی از شهرداری رفع میگردد .برآورد میشود هزینه اجرای این طرح بالغ بر 4 میلیاردو هشتصد میلیون تومان باشد.که از محل اعتبارات ملی تامین خواهد شد.


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها