تسهیل در روند امورات و تشریفات اداری

ملاقات بهروز اصانلو شهردار قیدار به تاریخ۹۸.۵.۲۸ با معاون مدیرکل راه و شهرسازی استان ومسئول ستاد بازآفرینی شهری،  درخصوص تسهیل در روند امورات و تشریفات اداری  مربوط به ستاد بازآفرینی


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها