عملیات طرح مطالعاتی تفرجگاه پنجه علی

عملیات طرح مطالعاتی تفرجگاه پنجه علی طی دو مرحله استعلام و برگزاری مناقصه به تاریخ های 8/2/98 و 1/3/98 و انتخاب شرکت ارگ طرح جم با مدیریت مهندس نظری، در حال انجام است.


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها