مشکلات میدان احشام شهر

جلسه بررسی مشکلات میدان احشام شهر قیدار به ریاست  دکتر بیگدلی فرماندار شهرستان خدابنده و با حضور مهندس صادقی معاون دام جهاد کشاورزی، اصانلو شهردار ،اعضای شورای اسلامی شهر قیدار  ، طیبی مدیر جهاد کشاورزی ،  منصوری سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان و کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان  روز سه شنبه مورخ ۹۸/۵/۸ در فرمانداری شهرستان خدابنده برگزار گردید .


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها