تکذیب شایعات الحاق زمین

اطلاعیه شهرداری قیدار با موضوع تکذیب شایعات الحاق زمین به محدوده شهر قیدار


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها