اخطاریه شهرداری قیدار به بنگاه های معاملاتی

اخطاریه شهرداری قیدار به بنگاه های معاملاتی در خصوص تغییر کاربری فضاهای خدماتی شهر قیدار


گالریشهرداری قیدارشهرداری خدابنده

دیدگاه ها و پیام ها